ประกาศ (054/2565) เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี คงเหลือร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ (114/2564) เรื่อง ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัดครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 จึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.75 ต่อปี คงเหลือ 6.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64

แบบฟอร์ม : บันทึกข้อตกลงการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม) สำหรับขอพักชำระหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19