ประกาศ สอ.สส.(137/2566) การเปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับสภาวะการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 12/2566  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2566   จึงมีมติให้รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกรายละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้ยกเลิก ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ที่ 062/2564 เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ (054/2565) เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี คงเหลือร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ (114/2564) เรื่อง ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัดครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 จึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.75 ต่อปี คงเหลือ 6.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64

ประกาศ (199/2563) เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 27 พ.ย.63 มีมติให้เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ (171/2563) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้ง พิเศษ/2564 เมื่อ 6 พ.ย.63 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.75 ต่อปี เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.63-28 ก.พ.64 รายละเอียดเพิ่มเติม