บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19==>ตัวอย่างการเขียน (กรณี ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ อยู่กันคนละที่)

http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/บันทึกข้อตกลง-คนกู้-และคนค้ำ-อยู่คนละที่.pdf

บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19===> ตัวอย่างการเขียน (กรณี ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ ลงนามมาด้วยกัน)

http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/บันทึกข้อตกลง-กรณี-คนกู้-กับ-คนค้ำ-เซ็นต์มา.pdf

ประกาศ (199/2563) เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 27 พ.ย.63 มีมติให้เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ (171/2563) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้ง พิเศษ/2564 เมื่อ 6 พ.ย.63 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.75 ต่อปี เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.63-28 ก.พ.64 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ (158/2563) รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2563 http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2020/10/631031_ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศ.pdf

ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 8