ขยายวงเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รวมแล้วรายละไม่เกิน 1,000,000.-บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย.66 เท่านั้น

ขยายวงเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รวมแล้วรายละไม่เกิน 1,000,000.-บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย.66 เท่านั้น

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับสภาวะการเงินขอ

More info

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….

ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารและกำกับดู

More info

ประกาศ สอ.สส.(139-144/2566)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด (ชุดที่ 52)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
  • แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน
  • แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

รายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศ สอ.สส.(137/2566) การเปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับสภาวะการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 12/2566  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2566   จึงมีมติให้รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกรายละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้ยกเลิก ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ที่ 062/2564 เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564