ประกาศ สอ.สส.(139-144/2566)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด (ชุดที่ 52)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
  • แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน
  • แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

รายละเอียด คลิ๊ก