ประกาศ (054/2565) เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี คงเหลือร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป