สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้งที่ 1/2564