การพักชำระเงินต้นสามัญต่อไปได้อีก 3 เดือน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ สอ.สส.เมื่อ 27 พ.ค.64 มีมติให้สมาชิก พักชำระเงินต้นสามัญต่อไปได้อีก 3 เดือน ดังนี้

  • 1. ผู้ที่พักชำระเดือน มี.ค.-พ.ค.64 และมีความประสงค์พักชำระหนี้ต่ออีก 3 เดือน (มิ.ย./ก.ค./ส.ค.) ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมลายเซ็นต์ผู้ค้ำประกัน ภายใน 31 พ.ค.64

  • 2. ผู้ที่พักชำระเดือน เม.ย.- มิ.ย.64 และมีความประสงค์พักชำระต่ออีก 3 เดือน (ก.ค./ส.ค./ก.ย.) ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมลายเซ็นต์ผู้ค้ำประกัน ภายใน 25 มิ.ย.64

  • สำหรับผู้ที่จะพักชำระหนี้รายใหม่ให้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดตามข้อ 1 และ 2 โดยใช้แบบฟอร์มพักชำระหนี้ 1 และ 2


    แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฟอร์ม : บันทึกข้อตกลงการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม) สำหรับขอพักชำระหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

  • แบบฟอร์ม : บันทึกข้อความขอพักชำระเงินต้นสามัญ (ต่อเนื่อง 1-2)