ประกาศ (054/2565) เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี คงเหลือร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ (114/2564) เรื่อง ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัดครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 จึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.75 ต่อปี คงเหลือ 6.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64

แบบฟอร์ม : บันทึกข้อตกลงการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม) สำหรับขอพักชำระหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19==>ตัวอย่างการเขียน (กรณี ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ อยู่กันคนละที่)

http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/บันทึกข้อตกลง-คนกู้-และคนค้ำ-อยู่คนละที่.pdf

บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19===> ตัวอย่างการเขียน (กรณี ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ ลงนามมาด้วยกัน)

http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/บันทึกข้อตกลง-กรณี-คนกู้-กับ-คนค้ำ-เซ็นต์มา.pdf

ประกาศ (199/2563) เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 27 พ.ย.63 มีมติให้เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม