อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
เงินปันผล 5.45% 5.50% 5.55% 5.70% 5.75% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80% 5.40%
เงินเฉลี่ยคืน 13.35% 16.00% 17.00% 20.00% 20.50% 21.00% 19.50% 18.50% 17.50% 15.75%