เงินกู้สามัญ/เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ 2.25% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้านบาทขึ้นไป 2.50% ต่อปี (หมายเหตุ ระงับการฝาก)

การโอนหรือนำส่งเงินเช้าบัญชี สอ.สส. ด้วยตนเอง
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสยามสแควร์) บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๑๐๘๕๒๒-๕
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งหรือส่งสำเนาเอกสารการโอน ให้กับทางเจ้าหน้าที่ สอ.สส. ทราบภายในวันเดียวกันหรือวันรุ่งขึ้น

คำนวณเงินกู้

เคลียร์