สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด
ชั้น 1 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1151, 0 2205 1152
โทรสาร 0 2252 7984