ประกาศ สอ.สส.(164/2566) เรื่อง รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์ สอดคล้องกับสภาวะการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งพิเศษ/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงมีมติให้รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จากสมาชิก รายละไม่เกิน 300,000.- บาท (สามแสนบาท) ต่อราย ต่อเดือน และรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อบัญชี รายละเอียด คลิก