ประกาศ สอ.สส.(137/2566) การเปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับสภาวะการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 12/2566  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2566   จึงมีมติให้รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกรายละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้ยกเลิก ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ที่ 062/2564 เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564