รับสมัครกรรมการดำเนินการ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครกรรมการดำเนินการ
ประกาศ สอ.สส. เพื่อรับสมัครกรรมการดำเนินการ ซึ่งสมาชิกที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัด โดยใช้หลักฐานประกอบการสมัครฯ ดังนี้
1.สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.ค่าสมัคร 500 บาท

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**หมายเหตุ : รับสมัครกรรมการประกอบด้วย
-ประธานฯ 1 ตำแหน่ง
-กรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง

ดาวโหลดเอกสารใบสมัคร