รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2

รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2

เนื่องด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ได้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2”
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง CR Code ภายในวันที่ 12 ก.ค. 67
รายละเอียด คลิก