พล.ต.ต. อธิศวิส กมลรัตน์ ประธาน สอ.สส. ประชุมพิเศษ วาระคณะกรรมการ ชุดที่ 50

พล.ต.ต. อธิศวิส  กมลรัตน์ ประธาน สอ.สส. ประชุมพิเศษ วาระคณะกรรมการ ชุดที่ 50