ประมวลภาพ โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ในหัวข้อ ” ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์, ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ “

ประมวลภาพ โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ในหัวข้อ ” ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์, ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ “

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ในหัวข้อ ” ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์, ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ” โดยมี คุณวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒, คุณโสฬส เจริญพูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร (ชุดที่ ๕๒) เข้าร่วมประชุมด้วยณ ห้องประชุมชั้น ๒ กองตำรวจสื่อสาร (รามอินทรา) รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป