ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

เอกสารประกอบการขอรับทุน

 1. ใบสมัครขอรับทุน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
 3. เอกสารผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยสมาชิก ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีคะแนนผลการเรียนเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.5
 4. สลิปเงินเดือนของสมาชิก
 5. เอกสารอื่น ซึ่งทางคณะอนุกรรมการอาจขอเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวนทุนการศึกษาระดับต่างๆ

 1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000.-
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,500.-
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000.-
 4. ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000.-

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65
 • มอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

รายละเอียดอื่นๆ

ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565