ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด เรื่อง การรับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด เรื่อง การรับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด เรื่อง การรับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรทาง
ราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายเจ้าของบัตรติดอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายสีขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครคนละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด
ชั้น 1 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0 2205 1151, 0 2205 1152
โทรสาร: 0 2252 7984
อีเมล: sahakorn.ss@gmail.com