ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562  ในวันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 7 ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามวาระการ  ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562


วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
3.2 สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ประจำปี 2562
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2562
3.4 รายงานผลการช่วยเหลือสมาชิกโดยใช้กองทุนสวัสดิการ (ก.ส.ก.) ปี 2562
3.5 การรับฝากเงินออมทรัพย์ของสมาชิกประจำปี 2562
3.6 รายงานใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ประจำปี 2562

วาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
4.1 อนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของสหกรณ์ประจำปี 2562
4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ประจำปี 2562
4.3 กำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมประจำปี 2563
4.4 การตั้งประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ประจำปี 2563
4.5 การพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 63
4.6 การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและค่าตอบแทนประจำปี63
4.7 การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์
4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ประจำปี 2563
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 จับสลากของรางวัลแก่สมาชิก