ขยายวงเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รวมแล้วรายละไม่เกิน 1,000,000.-บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย.66 เท่านั้น

ขยายวงเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รวมแล้วรายละไม่เกิน 1,000,000.-บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย.66 เท่านั้น

เพื่อให้การรับฝากเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับสภาวะการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติให้รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกเพิ่มเติม โดยขยายวงเงินฝากรวมรายละไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กรณีสมาชิกมียอดรับฝากครบ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ที่ 137/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 แล้ว สามารถเพิ่มวงเงินฝากได้อีก 500,000.- บาท รวมรายละไม่เกิน 1,000,000.-(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด คลิก