การพักชำระหนี้เงินกู้ (เฉพาะเงินต้น) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การพักชำระหนี้เงินกู้ (เฉพาะเงินต้น) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 มีมติ ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบพักชำระหนี้เงินกู้ (เฉพาะเงินต้น) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นไป โดยสมาชิกแจ้งความประสงค์ได้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน นำส่ง สอ.สส. (ทั้งผู้กู้-ผู้ค้ำ)

รอบที่ 1 ยื่นเอกสารภายใน 5 พ.ค 63 (งด พ.ค.-ก.ค.63)
รอบที่ 2 ยื่นเอกสาร ภายใน 31 พ.ค 63 (งด มิ.ย.- ส.ค.63)

บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ (กรณี COVID-19)

เอกสารแผ่นที่ 1 (พักชำระหนี้1)

เป็นกรณีที่ ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน สามารถลงนามยินยอมในแผ่นเดียวกันได้

เอกสารแผ่นที่ 2 (พักชำระหนี้2)

เป็นกรณีที่ ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อยู่กันคนละที่ ผู้ค้ำประกันที่ยินยอมลงนามมาในแผ่นที่ 2 นี้ ทางฝ่ายจัดการฯ จะนำทั้งสองส่วนมาประกอบกัน

บันทึกข้อตกลง จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้กู้และผู้ค้ำ ลงนามยินยอมครบถ้วนแล้วเท่านั้น

สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญงวดวันที่ 5พ.ค.2563 สมาชิกกลุ่มนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการขอพักชำระหนี้ ของ เดือนพฤษภาคม แต่จะขอผ่อนผันได้ ต้องเป็นของงวด เดือนมิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 02-205-1151-2 ฝ่ายจัดการ สอ.สส.