การขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

การขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ สอ.สส.เมื่อ 25 พ.ย.64 มีมติให้สมาชิก พักชำระเงินต้นสามัญต่อไปได้อีก 3 เดือน ดังนี้

1.ผู้ที่พักชำระเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 และมีความประสงค์พักชำระหนี้ต่ออีก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 65) ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมลายเซ็นต์ผู้ค้ำประกัน

แบบฟอร์ม : บันทึกข้อความขอพักชำระเงินต้นสามัญต่อเนื่อง

2.สำหรับผู้ที่จะพักชำระหนี้รายใหม่ มีความประสงค์พักชำระหนี้ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 65) ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมลายเซ็นต์ผู้ค้ำประกัน

แบบฟอร์ม : บันทึกข้อความขอพักชำระเงินต้นสามัญรายใหม่

ยื่นขอผ่อนผันภายใน วันที่ 1 – 24 ธ.ค. 64 ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันหนี้ และหากผู้กู้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยตามกำหนด ผู้ให้กู้จะยกเลิกการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกว่าโดยสิ้นเชิง