แบบฟอร์ม : บันทึกข้อตกลงการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม) สำหรับขอพักชำระหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19