ประกาศ สอ.สส. (163/2566) เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่องการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ และหนังสือกรมบัญชีกลากระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. 0411.4/ว 698 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง สรุปผลประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้การกู้เงินสามัญของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ได้มีการประชุมครั้งพิเศษ/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงมีมติดังนี้ คลิกเพื่ออ่านต่อ