บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19===> ตัวอย่างการเขียน (กรณี ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ ลงนามมาด้วยกัน)

http://www.cpdcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/บันทึกข้อตกลง-กรณี-คนกู้-กับ-คนค้ำ-เซ็นต์มา.pdf