ประกาศการรับสมัคร สมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน60 ปี จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

ประกาศการรับสมัคร สมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน60 ปี จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

ด้วยสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี โดยกำหนดรับสมัครสมาชิกระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด
ชั้น 1 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0 2205 1151, 0 2205 1152
โทรสาร: 0 2252 7984
อีเมล: sahakorn.ss@gmail.com