สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้งที่ 5/2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  สอ.สส. ครั้งที่ 5/2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อาคาร 8 ชั้น 2 สส. โดยมี พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธาน สอ.สส. เป็นประธานฯ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย