ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ

ประกาศการรับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรทาง
ราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายเจ้าของบัตรติดอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายสีขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครคนละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)