ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

เอกสารประกอบการขอรับทุน

  1. ใบสมัครขอรับทุน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
  3. เอกสารผลการเรียน ปีการศึกษา 63 โดยสมาชิก ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีคะแนนผลการเรียนเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.5
  4. สลิปเงินเดือนของสมาชิก

จำนวนทุนการศึกษาระดับต่างๆ

  1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000.-
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,500.-
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000.-
  4. ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000.-

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.64 ถึง 15 ต.ค.64
  • มอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

รายละเอียดอื่นๆ