ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.63 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 7 ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

รายละเอีดยเพิ่มเติม