กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (โคยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR2xpCNpnZBq-Mwx-ENbuwfTx8GPRj3Sb6_BNdXw_MpiEC6A/viewform