กรมส่งเสริมสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….

ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารและกำกับดูแลการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเคดิตยูเนี่ยน

รายละเอียด คลิ๊ก